Zaznacz stronę

Regulamin

Regulamin zakupów dokonywanych za pośrednictwem strony www.belgijskiespecjaly.pl

§1. Postanowienia ogólne

    1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady dokonywania zakupów przez Klientów za pośrednictwem strony www.belgijskiespecjaly.pl (Sklep Internetowy) prowadzonej przez spółkę Les Boulets Menage sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
 1. Sklep Internetowy dostępny jest pod adresem internetowym prowadzony jest przez spółkę Les Boulets Menage sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Nowe Sady 27a, 94-102 Łódź), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196706; kapitał zakładowy w wysokości: 289.200,00 zł; NIP 7280132739; REGON 471040003, BDO 000007038; adres poczty elektronicznej biuro@boulety.pl, numer telefonu + 48 42 689-81-20, + 48 42 686-08-43, tel. kom. PL +48 506-057-501.
 2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.belgijskiespecjaly.pl, w sposób umożliwiający Klientowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
 3. Niniejszy regulamin dotyczy umów sprzedaży dokonywanych z konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego oraz sprzedaż towaru na rzecz przedsiębiorców.

§2. Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 3. Klient:
  • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo
  • osoba prawna albo
  • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

 1. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.);
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego www.belgijskiespecjaly.pl;
 3. Sklep Internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.belgijskiespecjaly.pl;
 4. Sprzedawca – spółka Les Boulets Menage sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Nowe Sady 27a, 94-102 Łódź), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196706; kapitał zakładowy w wysokości: 289.200,00 zł; NIP 7280132739; REGON 471040003; adres poczty elektronicznej biuro@boulety.pl, numer telefonu + 48 42 689-81-20, + 48 42 686-08-43, tel. kom. PL +48 506-057-501;
 5. Produkt – towar dostępny w Sklepie Internetowym, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 7. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klienta drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 20202 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 8. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827 z późn. zm.);
 9. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Ustawa Kodeks postępowania cywilnego – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296 z późn. zm.);
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu
 12. Punkt Odbioru Osobistego – siedziba firmy.

§3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 1. Klient podczas korzystania ze Sklepu Internetowego jest zobowiązany w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy;
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§4. Warunki i procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Oferowane do sprzedaży Produkty opatrzone są opisem wraz z danymi technicznymi. W razie wątpliwości Klient ma możliwość skonsultowania się z obsługą Sklepu telefonicznie lub drogą mailową w celu uzyskania szczegółowych informacji o Produkcie.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Do korzystanie ze Sklepu Internetowego wymagane jest podanie:
 • imienia i nazwiska odbiorcy,
 • dokładnego adresu dostawy,
 • numeru telefonu kontaktowego,
 • adresu e-mail Zamawiającego.

W interesie Klienta leży, aby podane przez niego dane były prawidłowe i pełne. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych przez Klienta.

 1. Klient i Sprzedający ustalają, że miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest Sklep pod adresem www.belgijskiespecjaly.pl z siedzibą przy ul. Nowe Sady 27a, 94-102 Łódź.
 2. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie Internetowym przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie www.belgijskiespecjaly.pl.
 3. Zamówienia w Sklepie Internetowym www.belgijskiespecjaly.pl można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.
 4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego:
 • należy wejść na stronę internetową www.belgijskiespecjaly.pl, dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;
 • wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka;
 • po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
    • przedmiotu zamówienia,
    • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
    • wybranej metody płatności,
    • wybranego sposobu dostawy,
    • spodziewanego czasu dostawy;
 • w celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
 • wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu;
 • po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;
 • umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 1. Modyfikacja Zamówienia jest możliwa tylko w czasie, gdy zamówienie nie zostało wysłane.
 2. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt z obsługą sklepu na adres email: biuro@boulety.pl.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.belgijskiespecjaly.pl.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt wydruku paragonu lub faktury VAT.
 6. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

§5. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (z podatkiem VAT). Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 2. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym są wiążące w momencie złożenia Zamówienia.
 4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen i wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich umieszczenia na stronie Sklepu.
 5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 • płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
 • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy przed wydaniem Produktów;
 • płatność za pomocą systemu Przelewy24;
 • płatność gotówką w siedzibie Sprzedającego.
 1. Termin płatności:
 • w przypadku wyboru płatności poprzez przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, w tytule przelewu należy podać dane identyfikujące Klienta(imię i nazwisko lub nazwę klienta);
 • w przypadku dokonania płatności za pomocą systemu przelewy24.pl, zapłata automatycznie jest księgowana na koncie Sklepu
 • w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient jest zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

§6. Realizacja zamówień i dostawa

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Produkt jest dostępny w magazynie Sklepu.
 2. W przypadku niedostępności części Produktów objętych Zamówieniem Klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie o stanie Zamówienia w celu podjęcia decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji Zamówienia (np. częściowa realizacja, wydłużenie całości Zamówienia, anulowanie całości Zamówienia). Zaniechanie wskazania sposobu dalszej realizacji Zamówienia w ciągu 2 dni roboczych po dniu, w którym została wysłana informacja, poczytuje się za rezygnację przez Klienta z realizacji Zamówienia i w konsekwencji anulowanie Zamówienia.
 3. W przypadku gdy Produkt jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Sklep.
 4. Realizacja zamówienia następuje:
 • w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością Zamówienia na rachunku bankowym Sklepu,
 • w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania Zamówienia oraz po ewentualnej dodatkowej weryfikacji poprawności danych adresowych,
 • w przypadku zamówień płatnych poprzez płatności internetowe – w chwili autoryzacji transakcji.
 1. Dostawa zamówionych Produktów następuje zwykle po 2-5 dniach roboczych od dnia dokonania płatności przez Klienta lub złożenia Zamówienia z wyborem formy dostawy za pobraniem, chyba że w opisie konkretnego Produktu wskazany został dłuższy termin lub Klient zdecyduje się na odbiór osobisty
 2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, znajdujący się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się w jeden z poniższych sposobów:
 • przesyłką kurierską,
 • odbiór własny,
 • odbiór ze wskazanego przez Klienta paczkomatu.
 1. Przy składaniu Zamówienia Klient dokonuje wyboru warunków dostawy spośród wskazanych opcji. Aktualne sposoby dostawy oraz ich koszty można znaleźć w zakładce „Dostawa i płatności”.
 2. Istnieje możliwość anulowania Zamówienia tylko w przypadku, gdy nie zostało ono spakowane i może nastąpić tylko mailowo.
 3. Dostawa przez firmę kurierską odbywa się tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku, tylko pod adres znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Odbioru osobistego można dokonać po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym lub mailowym w siedzibie firmy.

§7. Reklamacja Towaru

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego.
 3. Gwarancja nie obejmuje towarów, których wady zostały spowodowane:
 • nieprawidłowym przechowywaniem,
 • zastosowaniem wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem,
 • uszkodzeniem mechanicznym.
 1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
 • pisemnie na adres: ul. Nowe Sady 27a, 94-10 Łódź,
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@boulety.pl.
 1. W razie stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej Produktu Klient może, wedle swego uznania:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad,
  • żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, koszty wymiany ponosi Sprzedawca.
 1. Reklamacja powinna zawierać:
 • informację o okolicznościach dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
 • wybór formy doprowadzenia towaru do zgodności z umową spośród przypadków wymienionych w ust. 3 powyżej lub form przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 • dane kontaktowe Konsumenta składającego reklamację.
 1. W przypadku braków w reklamacji uniemożlwiających jej rozpatrzenie Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji od Klienta. Brak odpowiedzi od Klienta w terminie 7 dni od dnia wezwania do uzupełnienia brakujących niezbędnych danych spowoduje odrzucenie reklamacji w związku z brakiem danych do jej rozpatrzenia.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia przekazując odpowiedź na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 3. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Nowe Sady 27a, 94-102 Łódź.

§8. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje jednak w przypadku rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia, a także w przypadku Produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
 3. Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jest, aby towar spełniał następujące warunki:
 • nie był używany;
 • nie został w żaden sposób zniszczony;
 • jest kompletny;
 • nie jest konfekcjonowany;
 • jest oryginalnie zapakowany i opakowany;
 • opakowanie nie nosi śladów zniszczenia, ewentualne zabezpieczenia nie są naruszone;
 • nadaje się do dalszej odsprzedaży.
 1. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu,  lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, a wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismem wysłanym pocztą na adres korespondencyjny ul. Nowe Sady 27a, 94-102 Łódź lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: biuro@boulety.pl), w którym poda swój adres email do dalszej korespondencji oraz dane i numer rachunku, na jaki ma nastąpić zwrot wartości zakupionego Produktu.
 3. Po otrzymaniu przez Sklep Internetowy informacji o odstąpieniu od Umowy, Sklep prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na wskazany przez Klienta adres email.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby Klient wysłał Sklepowi informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
 6. Zwrot płatności dokonany będzie przelewem na rachunek bankowy podany wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Sprzedającego.
 7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient obowiązany jest odesłać lub przekazać Sklepowi Produkt wraz z dowodem zakupu na adres Les Boulets Menage sp. z o.o., ul. Nowe Sady 27a, 94-102 Łódź, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od umowy, które obowiązany jest ponieść Klient:
 • jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 1. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest Produkt:
 • nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
 • dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy przesyłka dotknięta jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Przed odebraniem przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient ma obowiązek sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkód oraz jak najszybciej skontaktować się z obsługą Sklepu. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§10. Postanowienie końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany regulaminu wchodzą w życie od dnia umieszczenia regulaminu na stronie Sklepu.
 2. Klient ma obowiązek zaakceptować postanowienia Regulaminu składając Zamówienie. W razie zmiany Regulaminu, do Zamówień, które zostały potwierdzone przez Klientów w czasie obowiązywania poprzedniego Regulaminu, stosuje się postanowienie Regulaminu w brzmieniu aktualnym w chwili wysłania potwierdzenia Zamówienia.
 3. Aktualne brzmienie Regulaminu jest dostępne na stronie Sklepu.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego i właściwych ustaw.
0
  0
  Koszyk
  Koszyk jest pustyPowrót do sklepu